Advokat
Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971.555.246

E-post: tom@stavnes.no

St.Olavsgt. 25, PB 62 Sentrum, 0166 Oslo
Telefon: +47 9170 7115

Fast eiendoms rettsforhold

Fast eiendom er eiendomsgrunnen og det som er varig knyttet til denne.

Bygninger, trær og vekster anses som fast eiendom så lenge de ikke fjernes fra grunnen.Tilbehør til fast eiendom er slikt som følger eiendommen i handel og vandel. Fast eiendom representerer store verdier og ved overdragelse benyttes både kjøpekontrakt og skjøte. Erverv og bruk av fast eiendom er også undergitt omfattende offentligrettslig regulering.

Eiendomsutvikling
Ved oppføring av bygg, ombygging med mer, oppstår mange spørsmål innen entrepriserett, kontraktsforhold og byggeprosess. Hos oss får du råd i forhandlingsfasen, ved kontraktsinngåelse og under entreprisen. Vi kan også bidra med administrasjon under arbeidets utførelse.

Eierseksjoner
Sameie betyr at man eier noe sammen. Eierseksjonssameiet er en spesiell sameieform der en sameieandel i den faste eiendommen er knyttet til en eksklusiv bruksrett til en fysisk bruksenhet (bolig, forretningslokale eller lignende). Eierseksjonene betraktes langt på vei som selvstendige eiendommer og gis eget registernummer i grunnboken. Hos oss får du hjelp ved opprettelsen av et seksjonssameie eller ved reseksjonering, og med løpende spørsmål omkring driften av eierseksjonssameiet.

Kontraktsrett
I norsk rett er utgangspunktet at vi kan regulere våre økonomiske forhold ved kontrakt, hvilket danner et rettsforhold som blir bindende for partene. Så kan partene benytte rettsapparatet for å få håndhevet avtalen. Hos oss får du hjelp med kontrakter innenfor kjøp, salg, leie, aksjonærforhold, franchise med mer. Vi har eiendomsmeglerbevilling og ivaretar alle forhold ved eiendomsomsetning.

Tingsrett
Ting er fast eiendom og løsøre. Tingsretten er læren om tingene og deres rettsforhold, og står ved siden av læren om fordringene (obligasjonsretten) og åndsretten (immaterialretten). Hos oss får du hjelp når det gjelder spørsmål omkring tomtefeste, konsesjon, sameieloven, naborett, forkjøps- og løsningsrettigheter, servitutter m.m.

Pant og tinglysning
Panteretten er en sikkerhetsrett. Dens formål er å sikre at en fordring blir betalt, hvilket innebærer at rettighetshaver kan gjøre pantet om til penger ved mislighold. Vi kan vurdere rettslige spørsmål og gi råd i forhold til panteloven, mortifikasjon, gjeldsbrevloven med mer. Vi bistår ved tinglysningsmessige forhold.

Tvangsfullbyrdelse
Tvangsfullbyrdelse er en rettslig prosess gjennom namsmyndighetene. Vi bistår i alle faser av inndrivelsesprosessen.